KLIENT
______

Polonika to Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą, zajmujący się m. in. zachowaniem i promocją dzieł polskich, które już nie znajdują się w naszych granicach.
CLIENT
______

Polonika is the National Institute of Polish Cultural Heritage Abroad, that preservs and promote Polish art and monuments that are no longer within our borders.
zadanie
_________

Klientowi zależało na stworzeniu kalendarza ściennego, ilustrowanego portretami słynnych polaków z fresków Ormiańskiej Katedry we Lwowie. Zadanie było trudne ponieważ niektóre portrety były częścią wielkich kompozycji, były zasłonięte przez inne elementy malowideł.
task
_____

The client wanted us to create a wall calendar, illustrated with portraits of famous Poles from the frescoes of the Armenian Cathedral in Lviv. The task was difficult because some portraits were part of big compositions, they were hidden behind other elements of the paintings.
efekt
______

W kalendarzu pokazaliśmy postacie bez tła. Elementy, które pierwotnie towarzyszyły portretowi w malowidle narysowałam złotą kreską. Druk złotą farbą pozwolił nam uzyskać efekt, jakby tło znikało i pojawiało się, w zależności od padającego na nią światła. Dodało to mistycznego wyrazu i podkreśliło sakralny charakter malowideł.
SOLUTION
__________

We have shown figures with no background in the calendar. I have drawn the elements that originally accompanied the portrait in the painting with a golden line. Printing with gold paint allowed us to obtain the effect as if the background would disappear and reappear, depending on the light falling on it. It added a mystical expression and emphasized the sacred nature of the paintings.
ZAKRES / SCOPE  layout design
KLIENT / CLIENT POLONIKA
ROK / YEAR  2019_______________________________SEE ALSO_________________________________